Wesołe Gary Zamawiaj wygodnie przez aplikację mobilną
Pobierz
 • ul. Urbanowicza 10a, Kraków, 31-802
 • +48 794 538 777
 • Dziś: 12:00 - 22:00 (Zamknięte) Jutro: 12:00 - 22:00 (Zamknięte)

Regulamin

 1. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „WESOLEGARY.PL”

Wersja z dnia 4.06.2020 r.

 1. I. Definicje

Portal - Portal internetowy „wesolegary.pl”

Restauracja - Restauracja Wesołe Gary prowadzona przez:

Delicioso sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Urbanowicza 10a, 31-802 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000822596, NIP: 6762576167, REGON: 385245890.

 Adres: ul. Urbanowicza 10a, 31-802 Kraków,

Telefon: 502 497 380

E-mail: biuro@wesolegary.pl

Strona www: www.wesolegary.pl

Świadczenie Usług gastronomicznych oferowanych przez Portal prowadzone jest z Restauracji Wesołe Gary, ul. Urbanowicza 10a, 31-802 Kraków.

Klient - Klientem jest każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, która odwiedziła Portal i dokonała w nim rejestracji celem skorzystania z usług gastronomicznych świadczonych przez Restaurację.


Rejestracja - Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonego przez niego hasła.

Usługa gastronomiczna - Usługi gastronomiczne przyrządzenia dań i napojów wskazanych w Menu z dowozem do Klienta lub do odbioru osobistego w Restauracji, oferowane przez Restaurację za pośrednictwem Portalu.

Dostawa - Przygotowanie posiłków i napojów zgodnie z zamówieniem Klienta i dostarczenie przez Restaurację, Klientowi pod wskazany przez niego adres w rejonie obsługiwanym przez Restaurację. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Restauracji lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, lub innego partnera Restauracji).

Cena - Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Usługi, nie uwzględniającą Kosztów Dostawy. Ceny ujawnione w Menu wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Cena nie obejmuje napiwku dla dostawcy, który pozostaje w kwestii uznania Klienta.

Cena podana w Menu jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki.

Menu - Menu Restauracji dostępne na Portalu.

Zamówienie - Zestaw usług gastronomicznych wybranych przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Koszty dostawy - Opłata - rozumiana jako łączny koszt usługi dostarczenia Towaru Klientowi na wskazany przez niego adres, zgodnie z Zamówieniem.


Obszar dostawy - Jest to obszar, na którym dokonywane są Dostawy zgodnie z niniejszym Regulaminem, ograniczony do miejsc położonych w promieniu 7 km od Restauracji.

 1. II. Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Rejestracja

Zakupy za pośrednictwem Portalu uwarunkowane są prawidłowym wypełnieniem przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego, a w szczególności podania danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail i ustalenia przez Klienta hasła. Dodatkowo Klient proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

Uwaga! Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:


"Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Portalu „wesolegary.pl" oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb Restauracji zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych".
Brak akceptacji zgody na przetwarzanie danych w zakresie wykonania usługi uniemożliwi
 realizację zamówienia.
Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a każde kolejne Zamówienie wymaga jedynie podania loginu oraz własnego hasła Klienta.

Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów reklamowych oraz przesyłania mi ofert Restauracji.”
Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient.

Podmioty gospodarcze dodatkowo wypełniają pola niezbędne do wystawienia faktury VAT.


2. Zamawianie

Zamówienia można składać w godzinach i dniach otwarcia Restauracji.
Przeglądanie Menu nie wymaga rejestracji ani logowania do systemu.
Po wybraniu Usług gastronomicznych dostępnych w Restauracji, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości, swojego koszyka i dokonywania w nim zmian. Na bieżąco również może kontrolować wartość Zamówienia i koszt Dostawy. Po podjęciu decyzji wyborze składników Zamówienia, Klient jest proszony o potwierdzenia chęci złożenia zamówienia.

Po poprawnym zakończeniu procesu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.
Menu ujawnione w Portalu stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta. W przypadku przyjęcia Zamówienia Restauracja przystępuje niezwłocznie do jego realizacji. Restauracja potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym lub kontaktuje się celem wskazania niemożliwości przyjęcia Zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem przyjęcia Zamówienia od Klienta.

Restauracja zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

Restauracja zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy:


- zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, lub obejmuje usługi niedostępne w danym momencie w Restauracji,

- po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

- zamówienie zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.


O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczna na wskazany w procesie rejestracji e-mail.

 1. III. Realizacja Zamówień

1. Dostawa

Zamówiony przez Klienta Zamówienie dostarczane jest przez Restaurację na wskazany przez Klienta adres znajdujący się w obszarze działania Restauracji. Możliwy jest również odbiór własny w Restauracji. Koszt dostawy zawarty jest w łącznej kwocie Zamówienia przesłanej Klientowi w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

Realizacja Zamówień odbywa się w godzinach świadczenia Usług gastronomicznych.
Restauracja zastrzega sobie prawo wyznaczenia dni, w których Zamówienia nie będą realizowane, każdorazowo informując o tym na Portalu.

W razie konieczności Klient może się bezpośrednio kontaktować z Restauracją drogą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w Regulaminie.

Klient otrzymuje Zamówienie wraz z dokumentem sprzedaży: paragonem fiskalny lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy składaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
Dane dotyczące transakcji sprzedaży za pośrednictwem Portalu gromadzone i przechowywane są przez system informatyczny Sprzedającego przez okres co najmniej
5 lat od daty zawarcia transakcji. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub części, Restauracja skontaktuje się z Zamawiającym przed realizacją Zamówienia w celu ustalenia dalszych warunków realizacji zamówienia.


Klient ma prawo sprawdzić, w obecności dostawcy, czy dostarczona Usługa jest zgodna z Zamówieniem.

Klient nie może dokonać zmiany terminu i miejsca realizacji złożonego Zamówienia.


W razie nieobecności Klienta pod adresem i w godzinach wskazanych w Zamówieniu, poniesionymi kosztami zostanie obciążony Klient.

Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

Dostawca nie prowadzi działania reklamacyjnego, za wyjątkiem braków jakościowych i ilościowych stwierdzonych w dokonywanej dostawie w trakcie jej sprawdzenia. W sytuacjach szczególnych, uniemożliwiających normalną procedurę dostawy, w tym w sytuacji siły wyższej, śnieżycy, Dostawca może uzgodnić telefoniczne inny niż wymagany przez Klienta termin dostawy.


Klient zobowiązuje się do odbioru Usługi gastronomicznej i zapłaty kwoty łącznej zamówionych pozycji z Menu wraz z usługą dostawy przez Sprzedającego (kwota łączna w potwierdzeniu złożenia Zamówienia).


2. Obszar działania

Restauracja świadczy Usługi gastronomiczne z dowozem tylko na obszarze swojego działania wskazanym na Portalu.

Dla Klientów spoza obszaru działania możliwe jest złożenie Zamówienia jedynie z opcją odbioru własnego w Restauracji.

 1. 3. Koszt dostawy i zasady płatności
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości Zamówienia. Dla dostaw o wartości powyżej 30 zł koszt dostawy ponosi Sprzedający. Poniżej tej wartości koszt dostawy wynosi 5 zł.
 2. Sprzedający akceptuje następujące metody płatności:

- gotówką – przy odbiorze Zamówienia w dostawie lub w Restauracji,

- kartą płatniczą – wyłącznie przy odbiorze Zamówienia w Restauracji.

 1. Wyboru formy płatności należy dokonać w formularzu Zamówienia.

 1. IV. Odstąpienie od umowy
 1. Z uwagi na charakter oferowanych przez Restaurację usług, Klient będący konsumentem w rozumieniu odnośnych przepisów nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
 2. Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
 1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
 2. dezaktualizacji Menu, gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,
 3. przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. W przypadku wcześniejszej płatności, Restauracja dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 2. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych usług), Restauracja jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.
 3. Restauracja jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.

 1. V. Reklamacja Usługi gastronomicznej

1. Klienci mają prawo do reklamacji Usługi gastronomicznej.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości Usługi gastronomicznej, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w Menu, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Restauracji, poprzez jeden z kanałów kontaktu wskazany w Regulaminie.

3. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu, a ponadto także powód reklamacji i oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji.

4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.

5. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w ust. 3, Restauracja rozpatrzy reklamację niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.

6. Restauracja rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 1. VI. Polityka prywatności
 1. Restauracja prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest Restauracja, tj. Delicioso sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Urbanowicza 10a, 31-802 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000822596, NIP: 6762576167, REGON: 385245890, zwana dalej również „Administratorem”. Dane do kontaktu z Administratorem to: Tel.: 502 497 380, E-mail: biuro@wesolegary.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.
 5. Administrator zobowiązuje się względem Klientów do zachowania ich danych osobowych w poufności i zastosowania środków technicznych pozwalających na ich należyte zabezpieczenie.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w celu ich przekazania w niezbędnym zakresie lub w związku z ich przekazaniem przez operatorów portali umożliwiających zamawianie Usług gastronomicznych z dostawą, takich jak pyszne.pl czy pizzaportal.pl, w przypadku korzystania przez Klienta z ich usług na zasadach określonych w regulaminach tych portali.
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 8. Wszelkie dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Restauracją, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Restauracją.
 11. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych (przeglądania), ich sprostowania (zmieniania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.
 14. Dane udostępniane przez Klienta są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje przede wszystkim możliwość bezbłędnej dostawy, a także za ich zgodą informowanie o oferowanych przez Restaurację produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów. Informacje o Klientach gromadzone są w minimalnym zakresie. Adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych.
  Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia Zamówienia lub jego modyfikacji).
 15. Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania od Administratora listów elektronicznych, co do których uprzednio wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
 16. Klient może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania listownie: Delicioso sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Urbanowicza 10a, 31-802 Kraków lub e-mailowo: biuro@wesolegary.pl.
 17. W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. VII. Polityka cookies
 1. 1. Portal używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Portal, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, niektóre lub wszystkie właściwości Portalu mogą być niedostępne. Portal używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.
 2. 2. Cookies mogą być również używane do prezentowania form reklamowych.
 3. 3. Typy Cookies:
 4. a) systemowe - niezbędne dla właściwego funkcjonowania strony,
 5. b) analityczne - służące przetwarzaniu informacji o osobach odwiedzających Portal,
 6. c) funkcjonalne - służące personalizacji strony poprzez zapamiętanie preferencji Klienta,
 7. d) zewnętrzne cookie - niezależne od Portalu.
 1. 4. W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowych.
 2. VIII. Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Restauracja nie odpowiada za szkody powstałe w związku z błędami informatycznymi lub łączności takimi jak: brak możliwości użytkowania witryny Portalu przez Klienta, błędy w wyświetlaniu informacji na Portalu, braki elementów opisu lub informacji o Usługach gastronomicznych, zakłócenia łączności, defekty, niewłaściwe działanie, opóźnienia operacji lub przekazu, wirus komputerowy, awaria linii lub systemu. W szczególności Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z błędów technicznych po stronie Klienta.

3. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niezgodnego z Regulaminem dokonania procesu rejestracji, w tym podania nieprawdziwych lub błędnych danych, jak również niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia.

 1. IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy reguluje wszelkie zasady świadczenia Usług gastronomicznych za pośrednictwem Portalu. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Wszelkie spory wynikłe ze świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 Czerwca 2020 r.